หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
www.silathip.go.th
 
 
  News
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ ยินดีให้บริการค่ะ ^_^\r\n
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) -ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 81  
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) - การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 79  
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) -ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) - ประกาศ ก.จ.,กท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) -ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) - ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
(หัวข้อการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 71  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ) -ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ) -ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ)-หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและการติดตามแลประเมินผล [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ)-ระเบียบกระทรงงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ)แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น) [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ)แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ) -คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)-ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
(หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) -ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
(หัวข้อการพัฒนาบุคลากร) -แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ ปี 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
-(หัวข้อการพัฒนาบุคลากร)- แผนการจัดการองค์ความรู้ด้านโครงสร้างและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
(หัวข้อการพัฒนาบุคลากร) แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ปี 2563-2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
(หัวข้อการพัฒนาบุคลากร)-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
(1)    2    
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ศิลาทิพย์
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริหารสาธารณะ
และพัฒนาการศึกษาทั่วถึง
พึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-233-6444
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-776-267 โทรสาร : 036-776-268 E-mail : silathip9999@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
จำนวนผู้เข้าชม 2,851,912 เริ่มนับ 11 พ.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10