คุณต้องการให้ อบต. ศิลาทิพย์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 3 )
23.08%
ไฟฟ้า ( 1 )
7.69%
น้ำประปา ( 3 )
23.08%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
7.69%
การสื่อสารในตำบล ( 1 )
7.69%
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน ( 4 )
30.77%